Voorwaarden adverteren op haned.nl 01-04-2012

Algemeen

Door het aangaan van een vermelding op onze internetsite www.haned.nl wordt uw vakantieaccommodatie(s) op onze website vertoont voor de duur van telkens 12 maanden. De vermelding wordt stilzwijgend verlengt met een jaar tenzij tenminste 1 maand voor het verlopen van de periode schriftelijk wordt opgezegd.

Haned.nl heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing aan te passen of te weigeren. Deze website is uitsluitend bestemd voor eigenaren die hun vakantiewoning(en) willen aanbieden en verhuren.

Door aanmelding verklaart de verhuurder zich nadrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van Haned.

Haned behoudt altijd het recht om de gratis advertenties na een bepaalde tijd te verwijderen.

Kosten promotie

Het plaatsen van een vermelding op haned.nl is gratis.

Bij verhuur van de accommodatie brengt Haned reserveringskosten in rekening, zijnde 10% van de huursom.

Hierop wordt nog de omzetbelasting berekend.

Haned is gerechtigd deze kosten periodiek aan te passen, waarbij die wijzigingen op z’n vroegst voor een volgend abonnementsjaar gelden.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Haned of direct via IDEAL of PayPal.

Aansprakelijkheid

De adverteerder is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de informatie die in zijn/haar advertentie wordt weergegeven. Haned  aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de plaatsingsopdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van verhuurder of van derden waarvoor deze verantwoordelijk is. Haned is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van de verhuurder. Haned is jegens verhuurder niet aansprakelijk voor de inhoud van plaatsingen van andere verhuurders elders op de internetsite, welke afbreuk mocht doen aan het door verhuurder beoogde doel van zijn publicatie.

De uitgever is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar diensten vanwege onder andere onderhoud, storingen etc.

Overmacht

In geval van verhindering van de nakoming door Haned van een verplichting ten gevolge van overmacht, wordt de desbetreffende verplichting van Haned.nl voor de duur van de overmacht opgeschort. Verhuurder kan aan deze verhindering geen financiële gevolgen verbinden. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Haned onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van desbetreffende verplichting van Haned tijdelijk of blijvend in alle redelijkheid niet (meer) kan worden verlangd.

Tussentijdse opzegging bij betaalde advertenties

Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.